Hebrajų kalbos pradmenys

KLB 365 ST hebrajų kalbos pradmenys
2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Dėstytojas: Romualdas Babarskas
el. paštas: rbabarskas@gmail.com

I. Dalyko aprašymas

“Jei tik vertiname Evangeliją, uoliai laikykimės kalbų. Juk Dievas ne be reikalo taip sutvarkė, kad Jo [Šventieji] Raštai būtų užrašyti šiomis dvejomis kalbomis: Senasis Testamentas hebrajų kalba, Naujasis – graikų. Jei Dievas šių kalbų nepaniekino, bet, dėl Savojo Žodžio, išsirinko jas iš visų kitų, tai ir mes turėtume joms rodyti deramą pagarbą…”(M. Liuteris).

Šis dalykas padės studentui išsamiau susipažinti su hebrajų kalbos, t.y. kalbos, kuria užrašyta didesnė Senojo Testamento dalis, ypatumais bei praplėsti tam tikrų Biblijos kalbinių bei kultūrinių sąvokų supratimą. Suvokdamas esminius hebrajų kalbos aspektus, studentas gebės tinkamai panaudoti įgytas žinias analizuojant bei pritaikant svarbias Biblijos sąvokas.

II. Studijų uždaviniai

1. Susipažinti su esminiais hebrajų kalbos raidos aspektais
2. Gebėti skaityti Šventojo Rašto tekstus užrašytus hebrajiškais rašmenimis
3. Suformuoti bazinį dažniausiai pasitaikančių hebrajų kalbos žodžių žodyną
4. Gebėti atskirti pagrindines kalbos dalis hebrajiškame tekste
5. Gebėti pritaikyti įgytas kalbos žinias Biblijos studijose

III. Dalyko struktūra

rugsėjo 21 d.

  • hebrajų kalba: istorinis pjūvis ir kalbiniai aspektai
  • alfabetas: priebalsiai. Diakritiniai ženklai, balsės
  • žodžių formavimas, daiktavardžiai

spalio 19 d.

  • daiktavardžiai, įvardžiai
  • būdvardžių naudojimas

lapkričio 16 d.

  • veiksmažodžiai

gruodžio 21 d.

  • veiksmažodžiai
  • hebrajų kalba Biblijos studijose

IV. Reikalavimai ir užduotys

Aktyvus dalyvavimas savaitgalio sesijose yra privalomas.

  1. Prieš kiekvieną sesiją studentas turės atlikti klasėje nurodytas užduotis.
  2. Semestro pabaigoje studentai (namuose) atliks baigiamąją užduotį, kuria bus tikrinama, kaip studentai įsisavino dalyko medžiagą.

Visus darbus studentai privalo pateikti nustatytu laiku.

V. Vertinimas

Namų užduotys – 45%
Baigiamoji užduotis – 55%

VI. Literatūra

Томас О. Ламбдин Учебник древнееврейского языка. Российское Библейское Общество, 2003 г.
Л. Грилихес. Практический курс древнееврейскоко языка. https://azbyka.ru/otechnik/books/original/15912-
Джеймс Стронг. Еврейско-русский словарь Стронга.

Mark D. Futato, Beginning Biblical Hebrew. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2003.
John A. Cook and Robert D. Holmstedt. Biblical Hebrew. A Student Grammar. individual.utoronto.ca › holmstedt › textbook › BHSG2011
Miles Van Pelt and Gary D. Pratico Basics of Biblical Hebrew. http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books%20II/Practico%20-%20Basic%20Biblical%20Hebrew.pdf